موضوعات
شهروندی آپ ترکیه

چگونه در ترکیه سرمایه گذاری کنم؟

    مقدمه   ترکیه به دلیل نیروی کار جوان، پویا و ماهر در کشوری تقریباً 80 میلیون نفری، کشوری مناسب برای سرمایه گذاری است. علاوه بر این، مشوق های…