موضوعات
سوییس زیبا

اداب و رسوم عجیت مردم سوییس

  آیا میدانستید؟ کشور سوئیس را جزو مراکز فرهنگی اروپا نمی ‌دانند ، خانواده‌ ها در سوئیس عموما کوچک هستند و والدین اغلب یک یا دو فرزند بیشتر ندارند و…